Telefon 

530-36-33-36

 

email

pisanie@g.pl

Kontakt: 

Tytuł pracy
e-mail
telefon
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana 
Proszę o usupełnienie wszystkich pól

Pisanie Prac Dyplomowych Tanie i Sprawdzone

Wyniki badań

Rozdział IV. Przemoc w relacjach międzyludzkich- badania własne

4.1. Wyniki i wnioski badań własnych

 

 

Respondentów podzielono na trzy grupy wiekowe, co obrazuje poniższy wykres. W przedziale wiekowym do 23 lat uplasowała się zdecydowana większość badanych (67%). 21% osób było w grupie wiekowej 24-45 lat. Powyżej 45 roku życia było 12% ankietowanych.

Rysunek 2.Podział ze względu na wiek badanych

Źródło: Badania własne.

Ćwierć respondentów pochodzi z obszarów wiejskich. Natomiast 20% badanych osób pochodzi z miast do 10 000 mieszkańców.

Rysunek 3. Podział badanych ze względu na miejsce zamieszkania

Źródło: Badania własne.

Zdaniem wszystkich respondentów (100%) przemoc jest intencjonalne działanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił i władzę narusza dobra osobiste i praca jednostki, powodując szkody i cierpienia, a jej celem jest podporządkowanie i kontrola ofiary. Natomiast 73% respondentów uważa, że przemoc jest demonstrowaniem siły wobec innej osoby w sposób gwałtowny i nieprzemyślany. Z kolei 67% badanych uważa, że przemoc wiąże się z narażeniem drugiego człowieka Prawie połowa badanych (43%) uważa, iż wywieranie wpływu na ludzi, które ma prowadzić do ograniczenia wolności ofiary to również przemoc. Jedynie 23% respondentów wie, że przemoc jest przestępstwem. Natomiast 19% respondentów utożsamia przemoc z agresją fizyczną i jej konsekwencjami w postaci widocznych śladów na ciele.

 

Rysunek 5. Odpowiedzi respondentów na pytanie: czym jest przemoc?

Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana większość ankietowanych wyraźnie wie czym jest zjawisko przemocy, co wiąże się z elementarną wiedzą w tej tematyce.

Wszyscy ankietowani (100%) uznali, że przemoc to bicie ręką, kopanie, bicie przedmiotami, np. pasem. Również ankietowani za przejawy przemocy uznali: gwałt (89%)cyberbulling (79%), rozbój (49%), popychanie (63%), zmuszanie do aktu seksualnego (59%), klaps (40%), trolling (40%)zaniedbanie (38%), potrząsanie (36%), wyzywanie (35%), mobbing (29%), atakowanie słowne w internecie (29%). Natomiast respondenci nie utożsamiają przemocy z wydzielaniem pieniędzy czy kradzieżą tożsamości (jedynie 1% wskazań).    Sumy procentów nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi.

Rysunek 6. Zdanie respondentów na temat przejawów przemocy

Źródło: Badania własne

 

 

Większość ankietowanych (75%) stwierdza, że była świadkiem przemocy w swoim środowisku. Z kolei ćwierć ankietowanych wskazuje, że nie miała do czynienia w swoim otoczeniu z aktami przemocy. Sumy procentów nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi.

Rysunek 7. Bycie świadkami przemocy zdaniem badanych

Źródło: Badania własne.

 

Najwięcej badanych osób (89%) była świadkiem przemocy słownej. W drugiej kolejności dochodziło do przemocy fizycznej (78%), a następnie psychiczna (56%). Świadkami cyberprzemocy było 45% badanych osób, a mobbingu-38%. Respondenci nie byli świadkami stalkingu, przemocy seksualnej i ekonomicznej. Sumy procentów nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi.

Rysunek 8. Formy przemocy widziane przez badanych

Źródło: Badania własne.

 

Zdaniem badanych ofiary przemocy to koleżanka/znajoma (63%), dziecko (46%), współpracownik (36%), członkowie rodziny (21%), kolega/znajomy (10%). Sumy procentów nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi.

Rysunek 9. Osoby wobec, których stosuje się przemoc zdaniem badanych

Źródło: Badania własne.

Zdaniem badanych sprawcy przemocy to kolega/znajomy (64%), współpracownik (34%), dziecko (33%), koleżanka/znajoma (15%), członkowie rodziny (16%). Sumy procentów nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi.

 

Rysunek 10. Osoby stosujące przemoc zdaniem badanych

Źródło: Badania własne.

Zdaniem wszystkich badanych (100%) formą stosowaną w relacjach międzyludzkich to przemoc słowna. Większość niż połowa respondentów uważa, że najczęstszą formą przemocy jest cyberprzemoc (78%), fizyczna (70%), psychiczna (23%). Sumy procentów nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi.

Rysunek 11. Formy przemoce stosowane w relacjach międzyludzkich zdaniem badanych

Źródło: Badania własne.

 

Zdaniem połowy respondentów respondenci porozmawialiby ze z ofiarą, aby zgłosiła sprawę przemocy na policję. 33% badanych sama zgłosiłaby na policję przemoc. 12% respondentów porozmawiałaby ze sprawcą przemocy, aby zaprzestał praktyk przemocowych. Jedynie 5% badanych nie chce się mieszać w sprawy innych osób.

Rysunek 12. Reakcja na przemoc zdaniem badanych

Źródło: Badania własne.

Zdaniem wszystkich respondentów ofiary, że stracą główne źródło utrzymania, które zapewniał oprawca i nie będą potrafiły poradzić sobie w nowej sytuacji. Prawie wszyscy respondenci (98%) uznali, że ofiary nie są na tyle silne, by przeciwstawić się swym oprawcom. Natomiast 75% respondentów ofiary boją się swoich oprawców i dlatego nie zgłaszają przemocy do organów ścigania. Sumy procentów nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi.

 

 

Rysunek 13. Przyczyny niezgłaszania przemocy organom ścigania zdaniem badanych

Źródło: Badania własne.

Wszyscy respondenci zadeklarowali, że nigdy nie byli agresorami w relacjach międzyludzkich.  Jednak 25% respondentów przyznało, iż w obliczu obrony własnej przemoc jest dozwolona. Natomiast 75% badanych uznało, że przemoc nie jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji konfliktów międzyludzkich.

Rysunek 14. Sytuacje, w których przemoc jest dozwolona zdaniem badanych

Źródło: Badania własne.

Zdaniem wszystkich respondentów w środowiskach patologicznych dochodzi do aktów przemocy, a zdaniem 87% w rodzinach alkoholowych. 75% respondentów przyznało, że w każdym środowisku może dojść do aktów przemocy. 33% respondentów przyznało, że w małych społecznościach, np. wieś. Jedynie 15% uznało duże ośrodki miejskie za środowiska, w których dochodzi do przejawów przemocy. Sumy procentów nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi.

 

Rysunek 15. Środowiska, w których dochodzi do przemocy zdaniem badanych

Źródło: Badania własne.

Wszyscy respondenci przyznali, że do przyczyn przemocy fizycznej należą: alkoholizm, niedojrzałe rodzicielstwo, chęć wyładowania emocji. 87% respondentów upatruje przyczynę przemocy fizycznej w problemach finansowych, zaś 67% w konfliktach małżeńskich, a 37% badanych w nieposłuszeństwie dzieci. Sumy procentów nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi.

 

Rysunek 16. Przyczyny przemocy fizycznej zdaniem badanych

Źródło: Badania własne.

 

Wszyscy respondenci przyznali, że powodem przemocy psychicznej jest chęć posiadania władzy nad kimś, zaś 76% badanych uważa, że przyczyną przemocy psychicznej jest chęć bycia silnym, zaś 57% respondentów upatruje przemoc psychiczną w osobowości socjopatycznej sprawcy. Natomiast 32% uważa, że rozładowanie negatywnych emocji jest przyczyną tej przemocy. Sumy procentów nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli udzielić więcej niż 1 odpowiedzi.

 

Rysunek 17. Przyczyny przemocy psychicznej zdaniem badanych

Źródło: Badania własne.

 

98% respondentów zgłasza przejawy cyberprzemocy administratorom stron/portali. Natomiast 2% respondentów nie reaguje na przejawy przemocy

Rysunek 19. Sposoby reagowania na cyberprzemoc zdaniem badanych

Źródło: Badania własne.

61% respondentów przyznała, że była ofiarą przemocy. Natomiast 39% respondentów jej nie doświadczyło.

Rysunek 20. Zdanie badanych na temat bycia ofiarą przemocy

Źródło: Badania własne.

Zdaniem 78% badanych pomoc państwa dawana ofiarom przemocy jest niewystarczająca, przeciwnego zdania jest 22% badanych osób.

Rysunek 22.Zdanie respondentów na temat pomocy ofiarom ze strony państwa

Źródło: Badania własne.

Aneks

 

Ankieta

 

Metryczka

 

Płeć

 • Kobieta
 • Mężczyzna

Wiek

………………………………

Wykształcenie

 • Podstawowe
 • Zawodowe
 • Średnie
 • Wyższe

Miejsce zamieszkania

Wieś

Miasto do 20.000 mieszkańców

Miasto do 100.000 mieszkańców

Miasto do 500.000 mieszkańców

Miasto pow. 500.000 mieszkańców

 

 

 1. Czym według Pani/Pana jest przemoc? (można zaznaczyć 2 możliwości)
 • wywieranie wpływu na ludzi, które mają prowadzić do ograniczenia wolności
 • intencjonalne działanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił i władzę narusza dobra osobiste i praca jednostki, powodując szkody i cierpienia
 • intencjonalna, jej celem jest podporządkowanie i kontrola ofiary
 • występuje wtedy, gdy widoczne są ślady na ciele
 • jest przestępstwem
 • z narażeniem drugiego człowieka na śmierć, utratę zdrowia, godności, nietykalności i wolności.
 • Demonstrowanie siły wobec innej osoby w sposób gwałtowny i nieprzemyślany

 

 1. Które zachowania można uznać za przemoc? (można zaznaczyć wiele odpowiedzi)
 • Bicie ręką
 • Kopanie
 • Bicie przedmiotem (np. paskiem)
 • Klaps
 • Popychanie
 • Szczypanie
 • Gryzienie
 • Szarpanie
 • Potrząsanie
 • Wykręcanie rąk
 • Wyzywanie
 • Obrażanie
 • Mobbing
 • Skalting
 • Wydzielanie pieniędzy
 • Zabieranie pieniędzy
 • Gwałt
 • Zmuszanie do aktu seksualnego
 • Dotykanie miejsc intymnych
 • Wymuszenia
 • Rozbój
 • Autoagresja
 • Krzyczenie
 • Zaniedbanie
 • Niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka/osoby dorosłej
 • Duszenie
 • Niszczenie mienia
 • Wandalizm
 • Mówienie nieprawdy o kimś w internecie
 • Atakowanie słowne w internecie
 • Kradzież tożsamości
 • Cyberbulling
 • Trolling
 • Inne-jakie?........................................................................................................................

 

 

 1. Czy spotkał/a się Pan/Pani się z przemocą w swoim środowisku?
 • Tak
 • Nie

 

 1. Jakiego rodzaju była to przemoc? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

Fizyczna

 

Psychiczna

 

Słowna

 

Ekonomiczna

 

Seksualna

 

Cyberprzemoc

 

Mobbing

 

Stalking

 

Inna, jaka?............................................

 

 

        

 

 1. Kto był ofiarą? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

Dziecko

 

Członek rodziny

 

Kolega/znajomy

 

Koleżanka/ znajoma

 

Współpracownik

 

……………………………………………………………..

 

 

 1. Kto był w tej sytuacji agresorem? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

Dziecko

 

Członek rodziny

 

Kolega/znajomy

 

Koleżanka/ znajoma

 

Współpracownik

 

…………………………………………

 

 

 

 1. Z jakimi formami przemocy spotyka się Pan/Pani najczęściej w relacjach międzyludzkich? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
 • Fizyczna
 • Psychiczna
 • Słowna
 • Cyberprzemoc
 • Ekonomiczna
 • Seksualna

 

 1. Co zrobiłby Pan/ zrobiłaby Pani w sytuacji przemocy wobec innej osoby?
 • Zgłosiłbym ten fakt na policję
 • Porozmawiałbym/ porozmawiałabym z agresorem
 • Porozmawiałbym/ porozmawiałabym z ofiarą przemocy, by zgłosiła ten fakt na policję
 • Nie chcę się mieszać w sprawy mnie niedotyczące

 

 1. Dlaczego ofiary przemocy nie zgłaszają aktów przemocy do organów ścigania (policja, prokuratura)? (można udzielić 2 odpowiedzi)
 • Boją się swoich oprawców
 • Nie wierzą w skuteczność organów ścigania
 • Boją się, że stracą źródło utrzymania, które zapewnia oprawca
 • Nie są na tyle silne, aby przeciwstawić się oprawcy

 

 1. Czy Pan/Pani był/ była agresorem?
 • Tak
 • Nie

 

 1. W jakiej sytuacji zdarzało się Panu/Pani użyć przemocy? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
 • Obrona własna
 • Chęć odwetu
 • Kara cielesna (klaps)
 • Silne wzburzenie
 • Zdenerwowanie na kogoś
 • Inne, jakie?

 

 1. W jakich sytuacjach dozwolone jest użycie przemocy? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
 • W żadnej
 • Posłuszeństwo dziecka
 • Bronienie się
 • Reakcja na obronienie ofiary
 • Inne, jakie?......................................

 

 

 1. W jakich środowiskach dochodzi do przejawów przemocy? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
 • Środowisko patologiczne
 • Rodziny alkoholowe
 • Środowisko małych społeczności
 • W dużych ośrodkach miejskich
 • W każdym
 • Inne jakie?..........................................................

 

 1. Z jakich powodów dochodzi do przejawów przemocy fizycznej? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
 • Problemy finansowe
 • Alkoholizm
 • Nieposłuszeństwo dziecka
 • Chęć wyładowania emocji
 • Konflikty małżeńskie
 • Niedojrzałe rodzicielstwo

 

 1. Z jakich powodów dochodzi do przejawów przemocy psychicznej? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
 • Chęć bycia silnym
 • Rozładowanie negatywnych emocji
 • Osobowość socjopatyczna
 • Chęć posiadania nad kimś władzy

 

 1. Czy spotkał się Pan/Pani z cyberprzemocą w internecie?
 • Tak
 • Nie

 

 1. Czy reaguje Pan/Pani na przejawy przemocy w internecie?
 • Tak – z jaką?..................................................................................................................
 • Nie

 

 1. W jaki sposób reaguje Pan/Pani na przemoc w internecie?
 • Nie reaguje
 • Zgłaszam sprawę administratorowi strony/ portalu
 • Zgłaszam sprawę na policję
 • Sam atakuję agresora
 • Inne, jakie?...................................................................................

 

 1. Czy był/była Pan/Pani ofiarą przemocy?
 • Tak- z jaką formą przemocy?...................................................................
 • Nie

 

 1. Czy Pani/Pana zdaniem ofiary przemocy mają wystarczające wsparcie ze strony państwa?
 • Tak
 • Nie

 

 

25 maja 2018