Telefon 

530-36-33-36

 

email

pisanie@g.pl

Kontakt: 

Tytuł pracy
e-mail
telefon
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana 
Proszę o usupełnienie wszystkich pól

Pisanie Prac Dyplomowych Tanie i Sprawdzone

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PPDTiS USŁUGI EDUKACYJNE MONIKA ANDRYSZAK


Procedura postępowania z danymi osobowymi w firmie PPDTiS Usługi Edukacyjne Monika Andryszak, ul. Stefana Okrzei 12, 59-220 Legnica, NIP: 7891631584 (dalej Administrator)


         Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych danych osobowych niezbędnych do prowadzenia działalności w ramach wszystkich marek i obszarów działań.

         Administrator dobiera oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne umożliwiające zapewnienie przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe gromadzone przez Administratora mają charakter dobrowolny.
 2. Korzystanie z usług oferowanych przez Administratora danych osobowych jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE, a w szczególności art. 6.
 4. Podstawę prawną ochrony danych osobowych dla zamawiania i realizowania usług oferowanych przez Administratora stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE, a w szczególności art. 6.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów, niezbędne do realizacji poszczególnych usług.
 6. Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych.
 7. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień, zawieraniem umów i realizacją usług, obsługą reklamacji będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Okres ten nie przekracza 48 miesięcy.
 8. W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku podatkowego i księgowego część danych osobowych będzie przechowywana przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku podatkowego i księgowego. Okres ten nie przekracza 72 miesięcy.


Cel i zakres przetwarzania danych osobowych. Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane każdorazowo w celu nawiązania kontaktu, zawarcia umowy, realizacji usługi, obsługi reklamacji lub celu innym związanym z działalnością firmy tylko za zgodą Klienta.
 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych: składanie zamówień, zawieranie umów, rozliczanie umów, obsługa ewentualnych reklamacji, archiwizacja, bieżący kontakt niezbędny do realizacji złożonego zamówienia lub realizacji usługi, realizowanie działań marketingowych własnych produktów i usług w formie tradycyjnej i/lub elektronicznej.
 3. Klient podaje następujące dane osobowe zależnie od obszaru działań firmy:
 1. Opracowywanie materiałów edukacyjnych – płeć, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane niezbędne do realizacji Umowy (zlecenia);
 2. Doradztwo zawodowe i personalne, coaching – płeć, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres zameldowania, dane niezbędne do realizacji usługi;
 3. Szkolenia, nauka języków obcych – płeć, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane niezbędne do realizacji Umowy (zlecenia);
 4. Projekty unijne – dane niezbędne do zrealizowania działa wynikających z zawartej umowy, w tym płeć, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, nr dowodu osobistego, dane pracodawcy, dane firmy, dane niezbędne do realizacji usługi;
 5. Sensoplastyka® – imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zgoda na wykorzystanie wizerunku.
 1. Klient może również nie podawać powyższych danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie zrealizować usługi.
 2. Możliwymi odbiorcami danych osobowych są pracownicy będący współpracownikami Administratora, podmioty uprawnione do otrzymania danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa, pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora, podmioty realizujące i obsługujące płatności, podmioty obsługujące i realizujące inne działania na rzecz Administratora.
 3. Podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe na mocy odrębnych umów zawartych z Administratorem, zobowiązują się do przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Klientów nie są i nie będą sprzedawane ani przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż wskazane powyżej.


Sposoby zbierania danych osobowych

 1. Strony Internetowe należące do firmy automatycznie gromadzą następujące dane: adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj i typ przeglądarki. Strony Internetowe korzystają z plików coockies, które pozwalają na rozpoznawanie uczestników, zarządzanie koszykiem zakupów, automatyczne ustawienie języka, lepsze dostosowanie witryn do potrzeb użytkowników.
 2. Formularze kontaktowe na Stronach Internetowych zawiera następujące pola: tytuł pracy, adres-email, telefon, wiadomość, imię i nazwisko.
 3. Kontakt e-mailowy wiąże się z gromadzeniem następujących danych: adres e-mail, adres IP, rodzaj i typ przeglądarki.
 4. Kontakt przez portale społecznościowe wiąże się z gromadzeniem następujących danych: imię i nazwisko, nazwa użytkownika, pseudonim, adres e-mail, profil i dane z nim związane.
 5. Kontakt telefoniczny wiąże się z gromadzeniem następujących danych: numer telefonu kontaktowego.
 6. Realizacja usług (zależnie od rodzaju usługi) wiąże się z gromadzeniem następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, płeć, nazwa uczelni, PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres do doręczeń.
 7. Korespondencja e-mailowa i listowna są przechowywane na zasadach dotyczących ochrony danych osobowych.
 8. Powyższe dane są gromadzone i wykorzystywane wyłącznie dla celów realizacji usług i zawieranych umów oraz dla marketingu własnego. Mogą być gromadzone także w celach statystycznych.


Bezpieczeństwo danych

 1. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
 2. Zabezpieczenia stosowane przez Administratora są odpowiednie do katalogu zagrożeń bezpieczeństwa danych osobowych oraz ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. Bezpieczeństwo danych osobowych jest realizowane poprzez: szyfrowanie transmisji danych, dbałość o zapewnienie poufności danych, dbałość o odporność systemów informatycznych, stosowanie zabezpieczeń fizycznych, regularne ocenianie skuteczności stosowanych środków.


Firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany postanowień Polityki Prywatności bez konieczności uprzedniego informowania, dlatego Klient jest zobowiązany do każdorazowego zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności przed skorzystaniem z oferty.


Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.