Telefon 

530-36-33-36

 

email

pisanie@g.pl

Kontakt: 

Tytuł pracy
e-mail
telefon
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana 
Proszę o usupełnienie wszystkich pól

Pisanie Prac Dyplomowych Tanie i Sprawdzone

Realizacje

Dotychczas udzieliliśmy pomocy w pisaniu wielu prac licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich. Możliwe, że kiedyś uda nam się wymienić wszystkie (na rok 2015 jest to ok. 800) tematy, jednak póki, co przedstawiamy wybrane z nich.

 

Następna aktualizacja przykładowych tematów nastąpi w styczniu 2016 roku. Mimo wszystko w dalszym ciągu nie będą to wszystkie zrealizowane zlecenia, ponieważ jest to fizycznie niemożliwe :-)
PROSZĘ zwrócić uwagę na to, że nie podajemy dokładnego brzmienia tematów, co ma na celu ochronę naszych Klientów.


Przykładowe tematy zrealizowane z bankowości, ekonomii i rachunkowości:
1. Analiza i ocena polityki rachunkowości w zakresie odroczonego podatku dochodowego na przykładzie firmy X.
2. Analiza i ocena ryzyka kredytowego w działalności wybranych banków polskich.
3. Analiza kredytów konsumpcyjnych udzielanych w latach 2007-2011 na przykładzie X.
4. Analiza procesów oszczędzania na przykładzie miejscowości X.
5. Budżet i procedura budżetowa w samorządzie gminnym.
6. Opłacalność kredytu hipotecznego w walucie obcej z perspektywy polskiego kredytobiorcy.
7. Działania marketingowe w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym na przykładzie firmy X.
8. Różnice kulturowe i ich wpływ na proces fuzji i przejęć.
9. Zmiany w strukturze wydatków gospodarstw domowych w latach 2004-2012 w województwie X.
10. Struktura inwestycji bankowych.
11. Korupcja jako problem gospodarczy.
12. Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce w latach 2005-2010.
13. Charakterystyka i struktura lokat na przykładzie banku X.
14. Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych.
15. Podejmowanie decyzji finansowych w gospodarstwie domowym.
16. Procedura podejmowania działalności gospodarczej w Polsce.
17. Prognozowanie sytuacji finansowej w firmie.
18. Proces prywatyzacji w Polsce.
19. Przystąpienie Polski do strefy euro w kontekście kryzysu gospodarczego ostatnich lat.
20. Rachunek kosztów działań w projektowaniu produktów.
21. Retoryka w bankowości.
22. Metody wyceny spółki.
23. Projekt podatku bankowego.
24. Organy podatkowe w Polsce i funkcje przez nie realizowane.
25. Podatek dochodowy w Polsce.
26. Ulgi i zwolnienia podatkowe.
27. Przegląd metod analizy finansowej.
28. Ewolucja systemu walutowego w Polsce.
29. Polski system podatkowy na tle systemów innych państw Unii Europejskiej.
30. Fundusze miasta na przykładzie X.
31. Istota i zakres funkcjonowania SKOKów w Polsce.

Przykładowe tematy zrealizowane z marketingu i zarządzania:
1. Ekonomiczne i pozaekonomiczne metody motywowania pracowników na przykładzie firmy X.
2. Ekonomika w obszarze zarządzania ludźmi w firmie X.
3. Efektywność kapitału ludzkiego na przykładzie X.
4. Współczesne wyzwania w komunikacji biznesowej.
5. Sposoby komunikacji firmy z rynkiem oraz ich wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej.
6. Kształtowanie motywacji zachowań w firmie na przykładzie X.
7. Marketing i zarządzanie klubami fitness
8. Marketing jako element zarządzania MŚP.
9. Marketing sportowy.
10. Marketing i zarządzanie na przykładzie firmy X.
11. Metody monitorowania preferencji zakupowych klientów na przykładzie firmy X.
12. Motywacja i jej stymulacja w zarządzaniu. 
13.Opór przed zmianą w firmach rodzinnych.
14. Percepcja reklamy na przykładzie kampanii reklamowych firmy X.
15. Portale społecznościowe jako narzędzie marketingu.
16. Promocja i reklama współczesnych przedsiębiorstw.
17. Reklama i marketing polityczny.
18. Rekrutacja pracowników w firmie X.
19. Metody, formy oraz skuteczność reklamy internetowej.
20. Rola i znaczenie zasobów ludzkich w organizacji.
21. Budowanie relacji z klientami na przykładzie firmy X.
22. Różnice w komunikacji niewerbalnej na przykładzie menedżera firmy azjatyckiej.
23. Wpływ przekazu reklamowego na postawy konsumentów.
24. Możliwości wspierania przedsiębiorczości w Polsce.
25. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie firmy X.
26. Motywacja jako sposób zarządzania zasobami ludzkimi.
27.Zarządzanie pensjonatem na przykładzie firmy X.
28.Istota zarządzania zintegrowanego i zarządzania normatywnego.
29. Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie.
30. Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.
31. Kultura w organizacji.
32. Wizerunek jednostek służby zdrowia na przykładzie X.
33. Prawne aspekty podnoszenia kwalifikacji przez pracowników firmy X.
34. Pozapłacowe motywowanie pracowników jako sposób zarządzania zasobami ludzkimi.
35. Jakość branży przemysłowej w Polsce.
36. Zintegrowane systemy informatyczne i ich znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem.
37. Zarządzanie produkcją na przykładzie firmy X.
38. Trendy rozwojowe branży produkcyjno-budowlanej.
39. Zarządzanie procesami przedsiębiorstwa produkcyjnego.
40. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie X.
41. Zarządzanie łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie X.
42. Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku nieruchomości.
43. Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie na przykładzie X.
44. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie branży przemysłowej.
45. Zarządzanie jakością szpitala.
46. Zarządzanie kryzysowe.
47. Zagrożenia komunikacji w zespole projektowym.
48. System zarządzania bezpieczeństwem pracy.
49. Procesy zarządzania bezpieczeństwem w górnictwie.

Przykładowe tematy zrealizowane z logistyki:
1. Wykorzystanie systemu kodów kreskowych w ewidencji magazynowej.
2. Logistyczne zarządzanie łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
3. Procesy logistyczne w systemie transportowym.
4. Analiza infrastruktury magazynowej na przykładzie X.
5. Transport i spedycja w organizacji firmy X.
6. Logistyka firmy na przykładzie X.
7. Rola spedycji w łańcuchu dostaw.
8. Ocena procesu zaopatrzenia w firmie X.
9. Przepływ informacji w produkcji na przykładzie X.
10. Organizacja procesu produkcji w ujęciu systemowym.
11. Zarządzanie inwestycją logistyczną na przykładzie X.
12. Systemy magazynowe i możliwość ich wspomagania mobilnymi terminalami.
13. Rola magazynu w systemie logistycznym.
14. Problemy w ustalaniu minimalnych i maksymalnych stanów magazynowych.
15. Logistyka zaopatrzenia na przykładzie firmy X.
16. Wyzwania współczesnej logistyki.
17. Transport i jego funkcje w logistyce. 
18. Rola zintegrowanych systemów informatycznych w dystrybucji.
19. Rola gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie handlowym.
20. Procesy zlecone na zewnątrz - istota i nadzorowanie.
21. Projekt logistyki przedsiębiorstwa na przykładzie X.
22. Projektowanie systemów logistycznych.
23. Organizacja działu spedycji krajowej i międzynarodowej w firmie X.
24. Logistyka w sporcie.
25. Logistyka w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej.
26. Just in time w firmie na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego.
27. Identyfikowanie obiektów mobilnych w logistyce spedycji przy wykorzystaniu odbiorników GPS.
28. Bezpieczeństwo informacji w logistyce.

Przykładowe tematy zrealizowane z bezpieczeństwa kraju i bezpieczeństwa pracy:
1. ABW w Polsce.
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.
3. Cel i zadania profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP.
4. Doktryna Weinbergena a wojna w Iraku.
5. Kierowanie bezpieczeństwem narodowym.
6. Koncepcje i sposoby prowadzenia walki zbrojnej.
7. Przestrzeganie bezpieczeństwa publicznego miasta.
8. Przestępczość i metody jej zwalczania na przykładzie miasta X.
9. Rola i zadania Policji.
10. Przeznaczenie i zadania Sił Zbrojnych RP.
11. Rola sił zbrojnych we współczesnym świecie.
12. Użycie środków przymusu bezpośredniego.
13. Współpraca organów celnych.
14. Bezpieczeństwo i ergonomia pracy na stanowisku X.
15. Organizacja bezpieczeństwa pracy w firmie.
16. Wypadkowość w górnictwie i metody jego ograniczania.

Przykładowe tematy zrealizowane z turystyki:
1. Atrakcyjność turystyczna Austrii.
2. Turystyka Gibraltaru.
3. Hostele jako nowy rodzaj obiektów hotelarskich w Polsce.
4. Innowacje w turystyce.
5. Wpływ integracji z Unią Europejską na rozwój turystyki w Polsce.
6. Miejsce turystyki w polityce państwa.
7. Obiekty turystyki pielgrzymkowej i religijno-kulturowej.
8. Szanse i zagrożenia rozwoju turystyki w powiecie X.
9. Uwarunkowania rozwoju ekoturystyki.
10. Walory turystyczne regionu X.
11. Wpływ rozwoju turystyki na gospodarkę miasta X.

 

Przykładowe tematy zrealizowane z nauk medycznych:
1. Charakterystyka bólu klinicznego.
2. Ocena jakości życia pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego na przykładzie X.
3. Sytuacja zdrowotna osób cierpiących na choroby układu kostnego.
4. Powikłania wynikające z wysiłkowego nietrzymania moczu.
5. Sposoby postępowania w przypadku zespołów bólowych kręgosłupa.
6. Zabiegi oferowane w salonach SPA - ocena skuteczności.
7. uzdrowiska i turystyka uzdrowiskowa w Polsce na przykładzie X.
8. Skutki otyłości wśród dzieci w okresie dorastania.
9. Aktywność twórcza i jej wpływ na samoocenę osób z MPDz.
10. Tajemnica lekarska w polskim procesie karnym.
11. Rola pielęgniarki w opiece długoterminowej.
12. Rehabilitacja osób po udarze mózgu.
13. Rehabilitacja osób ze stwardnieniem rozsianym.
14. Postępowanie lecznicze po urazie inwersyjnym stawu skokowego.
15. Przestrzeganie praw pacjenta na oddziale X.
16. Proces pielęgnowania noworodka z hiperbilirubinemią.
17. Zapalenie oskrzeli wśród dzieci w wieku 3-6 lat. 
18. Błonnik pokarmowy i jego zastosowanie w żywieniu człowieka zdrowego i chorego.

 

Przykładowe tematy zrealizowane z psychologii, pedagogiki oraz socjologii:
1. Bezrobocie i jego skutki w powiecie X.
2. Społeczne skutki bezrobocia w powiecie X.
3. Postawy i zachowania społeczne wobec bezrobocia.
4. Aspiracje i plany życiowe młodzieży ze szkoły X.
5. Skutki rozwodu na przykładzie grupy dzieci z miejscowości X.
6. Aspiracje edukacyjne młodzieży szkoły gimnazjalnej w miejscowości X.
7. Dziecko w świecie mediów.
8. Konflikt kulturowy.
9. Motywacje sportowców na przykładzie X.
10. Internet jako nowy sposób komunikacji społecznej.
11. Wpływ reklamy na kształtowanie osobowości dziecka.
12. Pedagogiczne skutki nowych technologii na przykładzie X.
13. Wypalenie zawodowe na przykładzie nauczycieli ze szkoły X.
14. Przeciwdziałanie manipulacji.
15. Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji.
16. Zmiany w zachowaniu dziecka w procesie adaptacji w przedszkolu.
17. Znaczenie bajek i baśni dla rozwoju emocjonalnego dzieci.
18. Znaczenie niani w wychowaniu dziecka.
19. Wykorzystanie reklamy społecznej na przykładzie X.
20. Współpraca rodziców ze szkołą.
21. Zawód marynarza a życie rodzinne.
22. Formy współczesnego niewolnictwa.
23. Wpływ reklamy telewizyjnej na uczniów na przykładzie X.
24. Wpływ terapii psychologicznej na rozwój dziecka z ADHD.
25. Motywacja młodych ludzi do podejmowania wolontariatu.
26. Współczesny terroryzm i metody jego zwalczania.
27. Warunki socjalno-bytowe dzieci na przykładzie X.
28. Stosunek młodzieży do reklamy społecznej.
29. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
30. Społeczna odpowiedzialność uczelni na przykładzie X.
31. Szanse i zagrożenia społeczeństwa informacyjnego.
32. Skuteczność różnych form psychoterapii.
33. Rola Rady Pedagogicznej w szkole.
34. Rodzina romska we współczesnej edukacji na przykładzie X.
35. Metody realizacji więzi w rodzinie.
36. Sposoby radzenia sobie ze stresem wśród studentów X.
37. Psychologia zarządzania własnym rozwojem.
38. Psychopedagogiczna analiza procesów uczenia się i nauczania.
39. Przyczyny niepowodzeń szkolnych.
40. Przemoc w szkole na przykładzie X.
41. Przekonania religijne Polaków a sztuczne zapłodnienie.
42. Narkotyki wśród młodzieży.
43. Mniejszości religijne w II RP.
44. Kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych.
45. Stosunek Polaków do homoseksualizmu.
46. Problem eurosieroctwa we współczesnym świecie.
47. Dojrzałość szkolna 6 i 7-latków na przykładzie X.
48. Skuteczna resocjalizacja w opinii kuratora sądowego.

 

Wybrane tematy prac zrealizowanych z politologii, historii lub administracji publicznej:
1. Solidarność w Polsce.
2. Suwerenność państwa w Unii Europejskiej. 
3. Wolności i prawa polityczne w Polsce. 
4. Wybory parlamentarne w Polsce a wybory do Parlamentu Europejskiego.
5. Wybory prezydenckie w Polsce. 
6. Samorząd terytorialny w Polsce i jego zadania.
7. Separatyzm we współczesnych Włoszech.
8. Rola i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce.
9. Organizacja referendum gminnego.
10. Rola, zadania i funkcje Rady Ministrów w Polsce.
11. Polska emigracja polityczna.
12. Charakterystyka miasta rzymskiego na przykładzie X.
13. Formy sprawowania kontroli w administracji publicznej.
14. Charakterystyka organów administracji publicznej.