Telefon 

530-36-33-36

 

email

pisanie@g.pl

Kontakt: 

Tytuł pracy
e-mail
telefon
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana 
Proszę o usupełnienie wszystkich pól

Pisanie Prac Dyplomowych Tanie i Sprawdzone

Jak pisać prace?

DLACZEGO PISANIE PRACY DYPLOMOWEJ JEST WYZWANIEM?

 

Pisanie pracy dyplomowej dla większości przyszłych absolwentów wydaje się być wyczynem wręcz niemożliwym. Pewnie, dlatego większość studentów odkłada to zadanie na ostatnią chwilę. Później okazuje się, że na przygotowanie całej pracy zostało naprawdę niewiele czasu i rozpoczyna się biała gorączka, której towarzyszy bieganie za materiałami i wielogodzinne wysiadywanie w czytelniach. Jednakże tylko niektórzy mają to szczęście, że pozycje niezbędne do napisania ich pracy licencjackiej czy magisterskiej są dostępne "od ręki", gdyż pozostałym nierzadko pozostaje jeżdżenie po Polsce i odwiedzanie różnych bibliotek, w których być może znajdzie się coś odpowiedniego.

To właśnie, dlatego już na samym początku pisania pracy dyplomowej powinno się szczególną uwagę zwrócić na jeden bardzo istotny element, jakim jest... czas. Należy uświadomić sobie, że pisanie pracy licencjackiej, a tym bardziej pracy magisterskiej wymaga ogromnej ilości czasu, gdyż nie jest to typowe zaliczenie, które 90% studentów pisze tylko i wyłącznie na podstawie Wikipedii. Należy zdać sobie sprawę z tego, że praca dyplomowa jest pracą naukową, dlatego też jej poziom musi być o wiele wyższy niż ten, który reprezentują internetowe encyklopedie.

 

1. WYBÓR TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ/MAGISTERSKIEJ/ INŻYNIERSKIEJ I PROMOTORA

Należy zacząć przede wszystkim od wyboru odpowiedniego promotora, (jeśli to możliwe) no i oczywiście odpowiedniego tematu pracy dyplomowej. Większość promotorów przekazuje studentom pewną pulę tematów wcześniej przez siebie przygotowanych, jednak nie oznacza to, że koniecznie musisz któryś z nich wybrać! Wręcz przeciwnie. Jeżeli żaden z tematów nie odpowiada Ci, to nie bierz nic na siłę, a postaraj się uzgodnić wspólnie z promotorem jakiś inny temat, gdyż możliwości jest tutaj niezliczenie wiele. Oczywistym jest, że każdy promotor specjalizuje się w jakiejś konkretnej dziedzinie, dlatego też z całą pewnością nie zgodzi się podjąć pracy nad tematem, o którym nie będzie miał zielonego pojęcia, jednak zawsze możesz zaproponować coś od siebie.

 

2. WYBÓR CHARAKTERU PRACY DYPLOMOWEJ

A zatem masz już: promotora, temat i czas. Należy, zatem przejść do kolejnego etapu, jakim jest określenie tego, jaki charakter będzie miała Twoja praca. Generalnie rzecz ujmując do wyboru masz dwa rodzaje pracy dyplomowej (zarówno magisterskiej jak i licencjackiej, oraz oczywiście inżynierskiej): teoretyczne oraz badawcze (empiryczne). Teoretyczne to takie, których pisanie opiera się tylko i wyłącznie na literaturze. Nie oznacza to jednak, że nie można tutaj podawać przykładów praktycznych, a wręcz przeciwnie. Najczęściej jeden z rozdziałów jest poświęcony właśnie praktycznemu ujęciu tematu, co znaczy, że prezentuje opisane w pracy teorie na jakimś konkretnym  przykładzie (np. Firmy, banku, szkoły, instytucji itd). W badaniach empirycznych największą uwagę przywiązuje się do prowadzenia własnych badań dotyczących tematu pracy, a zatem poza częścią teoretyczną przygotowuje się również samodzielnie część praktyczną – badawczą, jednak tutaj informacje zbiera się samodzielnie, np. poprzez przeprowadzenie wywiadów, ankiet,  czy obserwacji. Metod badań jest wiele, o czym jeszcze zostanie wspomniane później.

 

3. JAK UŁOŻYĆ PLAN PRACY LICENCJACKIEJ, MAGISTERSKIEJ ORAZ INŻYNIERSKIEJ?

Bez względu na to, czy zaczynasz przygotowania do pisania pracy licencjackiej, magisterskiej czy inżynierskiej i bez względu na to, z jakiej dziedziny jest to praca, to zawsze na samym początku należy ułożyć plan i określić harmonogram prowadzenia badań empirycznych. Tylko, w jaki sposób napisać plan pracy, kiedy robi się to pierwszy raz? No właśnie. Nie jest to tak trudne jakby się mogło wydawać, jednak należy pamiętać o tym, że plan pracy dyplomowej nie jest pod żadnym względem podobny do planu pracy maturalnej. Na samym początku każdego planu, jak również i pracy zamieszcza się wstęp, który przybliża problematykę pracy, a zatem opisuje się w nim to, czego dotyczy praca, dlaczego ten temat został wybrany oraz to, co zawiera, czyli opis poszczególnych rozdziałów. Każda praca składa się z minimum trzech rozdziałów, a każdy rozdział może zawierać kolejne podrozdziały, co zostało przedstawione poniżej:

Wstęp

Rozdział I – tytuł rozdziału (może być pisane drukowanymi literami)

1.1.- podrozdział 1 (tytuł)

1.2.- podrozdział 2 (tytuł)

 

4. BUDOWA ROZDZIAŁÓW PRACY DYPLOMOWEJ

Każdy rozdział pracy dyplomowej powinien być zbliżony objętościowo, co znaczy, że niedopuszczalne są dysproporcje, w których np. rozdział I ma 20 stron a rozdział 2 ma ich tylko 5. Należy tak rozplanować zawartość rozdziałów, ażeby ich objętość była porównywalna, Należy również zwrócić szczególną uwagę na to, że wielu promotorów życzy sobie, ażeby część praktyczna pracy była objętościowo zbliżona z częścią empiryczną (badawczą), czyli, w sytuacji, w której mamy 2 rozdziały teoretyczne o łącznej objętości 40 stron, to część (np. Kolejne dwa rozdziały) badawcza nie powinna być objętościowo mniejsza niż 30 stron

 

5. CZĘŚĆ TEORETYCZNA I PRAKTYCZNA W PRACACH LICENCJASKICH, MAGISTERSKICH ORAZ INŻYNIERSKICH

Co dokładnie należy napisać w części teoretycznej pracy dyplomowej? A na czym polega pisanie części empirycznej? Różnica pomiędzy obiema tymi częściami jest ogromna, gdyż część teoretyczna opiera się tylko i wyłącznie na literaturze, co nie znaczy jednak, że znajdują się w niej same cytaty, a wręcz przeciwnie. Unika się zdecydowanie pisania pracy na zasadzie podawania tylko i wyłącznie cytatów, dlatego też powinno się przeczytane wiadomości ujmować przede wszystkim własnymi słowami. W części empirycznej opisuje się tylko i wyłącznie to, czego dotyczyły badania i jakie uzyskano wyniki, ale nie odnosi się ich do literatury, chyba, że w celu skonfrontowania ich z wynikami innych badaczy. A zatem część badawcza polega przede wszystkim na prezentacji wyników przy pomocy wykresów, tabel itd, a następnie prowadzi się ich analizę.

 

6. GOTOWY PLAN PRACY LICENCJACKIEJ, MAGISTERSKIEJ ORAZ INŻYNIERSKIEJ

A zatem w taki sposób powinien wyglądać plan pracy dyplomowej o przykładowym temacie Wykorzystanie mediów w nauczaniu wczesnoszkolnym.

Wstęp

Rozdział I – Tytuł (część teoretyczna) np. Nauczanie wczesnoszkolne

1.1.Czym jest nauczanie wczesnoszkolne?

1.2.Istota i cele nauczania wczesnoszkolnego

1.3.Metody pracy z dzieckiem w nauczaniu wczesnoszkolnym

Rozdział II – Tytuł (część teoretyczna) Media w szkole

2.1.Definicja i rodzaje mediów

2.2.Dostępność i wykorzystanie mediów w szkole

2.3.Wpływ mediów na dziecko

Rozdział III – Metodologia badań własnych (opis tego, co mają na celu badania, jakie są ich cele, założenia, jakie przyjęto problemy i hipotezy badawcze oraz w jaki sposób przebiegały badania. Należy opisać tutaj wykorzystane metody i techniki badawcze)

Rozdział IV – Prezentacja i analiza wyników badań

Zakończenie

Bibliografia (Literatura)

 

7. ZBIERANIE MATERIAŁÓW I WYBÓR LITERATURY DO PRACY DYPLOMOWEJ

Kiedy jest gotowy plan i został on zaakceptowany przez promotora należy przystąpić do zbierania materiałów niezbędnych do napisania części teoretycznej pracy, co nazywa się kwerendą, czyli zbieraniem informacji, przeglądem literatury i aktualnego stanu wiedzy/badań na dany temat. Należy jednak pamiętać o tym, ażeby literatura, którą wykorzystamy w pracy nie była "archaiczna", gdyż badania z niektórych dziedzin rozwijają się tak szybko, że już nawet pozycje napisane 20 lat wcześniej będą mocno nieaktualne. Niemniej jednak bardzo często studenci popełniają taki błąd, że wybierają literaturę, która jest o minimum 20 a nawet 30 lat starsza od nich.

 

8. PRZYPISY I SKRÓTY – RÓŻNICE W PRACACH LICENCJACKICH, MAGISTERSKICH ORAZ INŻYNIERSKICH

Bez względu na to, jaka literatura zostanie wykorzystana w pracy licencjackiej/magisterskiej czy inżynierskiej, to wszystko to, co zostało zaczerpnięte z jakiejkolwiek pozycji, musi zostać opatrzone przypisem. Przypisy można robić na wiele sposobów, w zależności od rodzaju pracy i preferencji promotora. Można wyróżnić następujące rodzaje przypisów w pracach dyplomowych:

  • na końcu całej pracy lub rozdziału np. J. Kowalski, Pisanie prac dyplomowych, PWE, Warszawa 2007
  • na dole każdej strony np. J. Kowalski, Pisanie prac dyplomowych, PWE, Warszawa 2007
  • w formie odnośników liczbowych do konkretnej pozycji w bibliografii np. [1] lub [Kowalski 2000]
  • Więcej na temat sporządzania przypisów można znaleźć pod adresem: http://www.tipy.pl/artykul_7782,jak-robic-przypisy-w-pracy-dyplomowej.html

 

Jeżeli w danej pracy niektóre pozycje książkowe pojawiają się wielokrotnie możliwe jest zastosowanie różnych skrótów, takich jak op.cit (np, kiedy kilka stron wcześniej pojawiła się dana pozycja a w międzyczasie były podawane również inne wygląda to w sposób następujący: J. Kowalski, Jak pisać…, op. cit., s. 10)  albo Ibidem (stosuje się wówczas, jeżeli pomiędzy kolejnymi przypisami do tej samej publikacji nie ma żadnych innych przypisów, czyli jeżeli kolejna myśl pochodzi od tego samego autora z tego samego dzieła), Tamże (polski odpowiednik ibidem) itd.

Każdy przypis, a przede wszystkim cytat powinien być podany z numerem strony, na której występuje w danej pozycji. Ze względu na to, że sposobów sporządzania przypisów jest wiele, każda uczelnia określa pewne wytyczne, którymi należy się kierować przy sporządzaniu pracy dyplomowej.

 

9. REGUŁY NIEZMIENNE W PRACACH DYPLOMOWYCH– INTERLINIA, MARGINESY I CZCIONKI

Są jednak również i takie reguły, które 90% przypadków pozostają niezmienne, a dokładniej mówiąc: rozmiary czcionek i układ strony. Rozmiar czcionki tekstu powinien wynosić 12 pisane czcionką Times New Roman, z interlinią 1,5 oraz justowaniem (wyrównaniem tekstu do prawej i lewej strony). Tytuły rozdziałów podaje się zazwyczaj pogrubioną czcionką 16 (Times New Roman lub Arial), a podrozdziałów pogrubioną czcionką z kursywą o rozmiarze 14 (Times New Roman lub Arial). Taki zabieg ma na celu wyróżnienie tytułów od pozostałej części pracy. Każdą stronę numeruje się (najczęściej w stopce umieszczonej na dole strony). Układ strony, w której pisze się prace licencjacką, magisterską, a tym bardziej inżynierską, w których bardzo często pojawia się wiele obrazków od razu warto zmienić, gdyż w ten sposób zapobiega się późniejszemu "rozjeżdżaniu tekstu i grafiki. Generalnie marginesy każdej strony powinny wynosić: lewy 3,5, a wszystkie pozostałe po 2,5.