Telefon 

530-36-33-36

 

email

pisanie@g.pl

Kontakt: 

Tytuł pracy
e-mail
telefon
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana 
Proszę o usupełnienie wszystkich pól

Pisanie Prac Dyplomowych Tanie i Sprawdzone

Jak czytać raporty antyplagiatowe?

Program plagiat.pl pojawił się na rynku w 2002 roku. System Plagiat.pl jest narzędziem umożliwiającym kontrolę oryginalności badanych dokumentów. Jego zadaniem jest dokładne określenie zakresu ewentualnych podobieństw w sprawdzanym tekście do tekstów znajdujących się w bazach danych i w Internecie. System udostępnienia Użytkownikowi powyższe informacje w sposób umożliwiający ocenę, czy świadczą one o zapożyczeniach i czy są to zapożyczenia uprawnione. Odczytywanie danych z programu plagiatowego nie należy do czynności najłatwiejszych.

 

W pierwszej kolejności należy się dowiedzieć, ile wynoszą dopuszczalne współczynniki prawdopodobieństwa na określonej uczelni, żeby praca mogła zostać przyjęta do obrony. Sam system plagiat.pl dopuszcza możliwość plagiatu dla współczynnika 1 na poziomie 50%, natomiast wiele uczelni nie życzy sobie, aby współczynnik ten przekroczył 15%. Dlaczego?

 

W programie plagiat.pl pojawia się pięć współczynników, które należy odczytywać następująco:

Współczynnik 1 = wystąpienie 5 wyrazów w ciągu (a właściwie 8 wyrazów w ciągu)
Współczynnik 2 = wystąpienie 25 wyrazów w ciągu
Współczynnik 3 = współczynnik 1+baza aktów prawnych
Współczynnik 4 = współczynnik 2+baza aktów prawnych
Współczynnik 5 = baza aktów prawnych

          

Do funkcji Raportu Podobieństwa należą: zaznaczenie odnalezionych zapożyczeń, określenie stopnia zapożyczeń w danym fragmencie, określenie liczby fragmentów z jednego źródła. Treść Raportu Podobieństwa: kolorem zielonym są oznaczone fragmenty, które zostały pobrane z Internetu, kolorem niebieskim te, które pobrano z Baz Aktów Prawnych. Dziekan, nie dopuszcza pracy do obrony, jeżeli raport wykazuje przekroczenie maksymalnej wartości współczynnika/-ów podobieństwa ustalonej w regulaminie uczelni. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli raport wykazuje przekroczenie współczynników 1 i 2, Promotor może złożyć oświadczenie o dopuszczeniu pracy do obrony. Oświadczenie może być złożone wyłącznie w przypadku uznania za niezbędne dla pracy następujących zapożyczeń: 

  • cytatów sporządzonych zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, które nie ograniczają samodzielności pracy,
  • załączników, gdy przekazanie ich treści nie może być dokonane w inny sposób (np. poprzez umieszczenie informacji w bibliografii), 
  • nagłówków tabel, schematów, wykresów, rysunków, zdjęć itp.,
  • opisów bibliograficznych zawartych w przypisach i wykazie literatury.

 

Raport Podobieństwa określa więc czy praca została napisana przez studenta   samodzielnie, czy została przez niego w całości skopiowana. Każda praca zbadana przez raport powinna zostać jednak dokładnie sprawdzona przez przynajmniej dwie osoby, ponieważ sam program nie działa nieomylnie, a często wykazuje podobieństwo w powszechnie używanych sformułowaniach, a nawet w bibliografii, jeśli np. tytuł książki jest długi lub pojawia się na stronach internetowych w formie zapisu bibliograficznego.

 

Instrukcja interpretacji Raportu podobieństwa

  1. Raport podobieństwa:

-        ułatwia ocenę badanego tekstu,

-        określa, w jakim stopniu badany dokument został napisany niesamodzielnie,

-        wskazuje liczbę zapożyczonych fragmentów.

  1. Współczynniki podobieństwa:

-        określają, w jakim skopaniu praca składa się z fragmentów identycznych z wykrytymi w innych tekstach,

-        są stosunkiem liczby słów odnalezionych w innych tekstach do całkowitej liczby słów w badanym dokumencie,

-        przy wyliczaniu Współczynnika podobieństwa 1 brane są pod uwagę wszystkie frazy odnalezione przez system w innych dokumentach; przy wyliczaniu Współczynnika podobieństwa 2, tylko te frazy, których długość przekracza limit Współczynnika podobieństwa 2 tj. 25 słów.

-        ze względu na długość wykrywanych fraz Współczynnik podobieństwa 2 jest lepszym narzędziem do wykrywania nieuprawnionych zapożyczeń, współczynnik podobieństwa 1 służy raczej do badania samodzielności językowej autora pracy.